پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (2134)

7-3 رویکرد مصاحبه در گردآوری داده ها448 -3 شرایط برگزاری یک مصاحبه مطلوب469-3 انواع مصاحبه بر اساس ترتیب پرسش ها461-9-3 مصاحبه ساخت یافته 472-9-3 مصاحبه غیر ساخت یافته 47الف. مصاحبه متمرکز48ب. مصاحبه بالینی50ج. مصاحبه هدایت ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

مقاله رایگان c (2131)

2-7-7) محتوا:292-7-8) بیطرفی:302-7-9) مقایسه پذیری:312-7-10) ثبات رویه:312-7-11) شفافیت (صراحت و روشنی):322-8) ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری322-8-1) خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات332-8-1-1) مربوط بودن:332-8-1-2) قابل اتکا بودن:342-8-2)خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با ارائه اطلاعات:352-8-2-1) قابل مقایسه ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق c (2130)

1-7 متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………81-7-1متغیر مستقل……………………………………………………………………………………………………………………………..9 1-7-2 متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………………………………………9 1-7-3 متغیرهای کنترل……………………………………………………………………………………………………………………..10 1-8 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………121-9 داده ها ونحوه جمع آوری آنها……………………………………………………………………………………………………121-10 قلمرو پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………131-10-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………………………………..131-10-2 قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………….131-10-3 قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………..13 1-11 تعریف واژگان تخصصی پژوهش………………………………………………………………………………………………131-11-1 کیفیت گزارشگری……………………………………………………………………………………………………………….13فهرست مطالبعنوان ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (2129)

2-1-1 آشنایی با شهرداری تهران و حسابرسی آن………………………………………………………………122-2 گفتاراول:حسابرسی………………………………………………………………………………………………………14 2-2-1 تعریف حسابرسی………………………………………………………………………………………………14 2-2-2 انواع حسابرسی براساس اهداف آنها……………………………………………………………………..14 2-2-3 انواع حسابرسی براساس مجریان آن………………………………………………………………………152- 3 گفتار دوم : حسابرسی سیستم های کامپیوتری………………………………………………………………….22 2-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..22 2-3-2 ادامه مطلب…

By 92, ago
پایان نامه ارشد

منبع پایان‌نامه ارشد c (2128)

2-1) جریان‌های نقدی142-1-1) اهمیت جریان‌های نقدی 14 2-1-2) اندازه‌گیری‌های حسابداری از طریق جریان‌های نقدی آتی142-1-3) اطلاعات تاریخی (اقلام تعهدی) و جریان‌های نقدی152-1-4) رابطه جریان‌های نقدی جاری و آتی و سطح سرمایه‌گذاری شرکت‌ها162-1-5) اهداف جریان‌های نقدی ادامه مطلب…

By 92, ago